elitisten

Populistiskt partiprogram https://www.docdroid.net/GRLVAUS/

min svenska blogg topic2.html staten är problemet, invandrarna är symptomet.

GRUNDLÄGGANDE NÄRINGSLÄRA

PostPosted by datorissten » Wed Aug 26, 2015 4:55 pm

Datoriϟϟten
De flesta äter idag en kost som vi inte är evolutionärt anpassade till, människan har inte förändrats speciellt mycket sedan stenåldern, visserligen kan vi(iallafall en del av oss) tillgodogöra oss laktos men detta betyder inte att mjölk är hälsosamt för de som är laktostolleranta. Att bara äta mat från växtriket är inte hälsosamt 0 1 jag rekommenderar paleodietet 2 3 4 5

Vitaminer
Exakt hur mycket man behöver av olika vitaminer är svårt att veta, det finns olika siffror på detta och det varierar mellan olika personer. Några kosttillskott behövs inte om man äter rätt. Vissa påstår att man behöver extrema mängder av exempelvis c-vitamin(samma personer som säljer vitamintabletter) och detta är naturligtvis rena dumheter, i så fall hade vi alla varit döda vid det här laget.

Glykemiskt Index
Detta anger hur blodsockret påverkas av födan, högt värde innebär att det går ut i blodet snabbt vilket orsakar en stor stigning och sedan dal av blodsockernivåerna, detta är en av många orsaker till att man bör undvika tillsatt socker.

Fruktos
Medan glykos kan tas upp av hela kroppen så kan fruktos bara hanteras av levern, levern har begränsad kapacitet att ta hand om fruktos och om man äter för mycket så uppstår problem. Fruktos i hela frukter är minst farligt då det finns fiber som hindrar mycket att tas upp, frukten innehåller näringsämnen som samtidigt hjälper kroppen och dessutom tas fruktosen upp mycket långsammare(mycket lägre GI).

https://www.youtube.com/watch?v=DqDqwnklot0
https://www.youtube.com/watch?v=nU_RkeA88DY
http://articles.mercola.com/sites/artic ... -diet.aspx

Fett
Många tror fortfarande felaktigt att fett gör folk feta, forskning och folks erfarenhet visar istället att en kost bestående av mycket fett gör att folk går ner snabbt till den normala vikten och att naturliga fetter inte skadar hälsan.

Man bör undvika margarin och andra transfetter, detta är rena giftet eftersom kroppen inte kan hantera dessa främmande fetter(vi åt inte dessa under evolutionen). Om man inte tar till genmodifiering så krävs det många generationer av naturligt urval innan kroppen har lärt sig att hantera det nya födoämnet(mjölk är ett bra exempel).

Faktum är att dieten kan bestå av 80% fett utan problem("ketogenic diet" / LCHF) kroppen konverterar då fettet till ketos som kan användas av kroppens celler som bränsle(istället för glukos). Vissa har påstått att cancerceller inte kan genomföra omställningen till att leva på ketos men detta verkar tyvärr inte stämma https://www.sciencebasedmedicine.org/ke ... s-science/ kommer bli intressant att se kommande studier.

Det har bevisats att ketogenskt diet ofta (nära) botar svår epilepsi som inte mediciner biter på, jag rekommenderar det även mot övervikt.

Protein
Protein, de essentiella aminosyrorna för att vara specifik, behövs extra mycket om man bygger muskler. Om man får i sig onödigt mycket protein så konverteras detta till glykos. mellan 0.5 och 1 gram protein per kg kroppsvikt rekommenderas.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

National Alliance

PostPosted by datorissten » Wed Aug 26, 2015 5:36 pm

Detta är en översättning av https://natall.com/about/what-is-the-national-alliance/

National Alliance arbetar inte bara för att uppnå vissa mål; organisationen representerar även en vittomfattande livsåskådning, eller världsåskådning. Dess mål har inte formulerats godtyckligt som en reaktion mot de rådande sociala, rasliga eller ekonomiska problemen på samma sätt som Demokraterna eller Republikanerna sammanställer ett partiprogram inför de allmänna valen; de följer istället naturligt av Alliansens ideologi.

ALLMÄNNA PRINCIPER
En naturlig ordning
Vi betraktar oss själva som ett med den enhetliga världen omkring oss, som utvecklas enligt naturlagarna. För att uttrycka det så enkelt som möjligt: Det finns bara en verklighet, som vi kallar Naturen: inte subjektivisternas "min verklighet" och "din verklighet" och inte supranaturalisternas åtskilda själsliga och fysiska världar. Vi är en del av Naturen och underordnade Naturens lagar. Inom ramarna för dessa lagar är vi i stånd att avgöra vårt eget öde. Om vi felar i våra ansträngningar finns det ingen som skyddar oss från konsekvenserna av vår dårskap eller vår svaghet. Det är med andra ord vi själva som är ansvariga för allting som vi kan påverka genom medvetna val: i synnerhet för vår omgivnings karaktär och för vår ras levnadsöde.

Denna åskådning kan ställas i motsats till den semitiska åskådningen, som avskiljer människan från resten av världen och gör anspråk på förekomsten av en gudomlig men inte desto mindre människolik varelse som härskar över människan och världen medelst övernaturliga lagar. De som håller fast vid den här åskådningen friskriver sig själva från ansvaret för sitt eget öde. När de konfronteras med oönskade resultat av händelsernas förlopp hävdar de att "det är Guds (eller Jahves eller Allahs) vilja". De tror att det inte är nödvändigt för människan att befatta sig med framtiden bortom planeringen för att tillgodose sina behov, eftersom deras gud har allt under kontroll.
Image
Under den tid då Europa stod som starkast under den semitiska ideologins inflytande (och även idag i en del länder med islamitiskt styre, såväl som bland vissa fundamentalistiska judiska och kristna sekter i Amerika och annorstädes) ansågs det ogudaktigt för människan att inkräkta på gudomens privilegier: specifikt att försöka förstå eller påverka Naturens fenomen, eller att förändra ärevördiga sociala institutioner.
Lagen om ojämlikhet

Vår värld är hierarkisk. Var och en av oss är medlem av den ariska (eller europeiska) rasen som likt de övriga raserna utvecklade sina speciella särdrag under många årtusenden under vilka det naturliga urvalet inte bara anpassade den till dess miljö, utan även upphöjde den längs dess evolutionära utvecklingslinje. De raser som utvecklades i de nordliga trakternas mer krävande miljö, där det krävdes planering och självdisciplin för att överleva vintern, framskred snabbare i utvecklingen av de mentala förmågorna -- inklusive förmågan att abstrahera, att lösa problem, att planera inför framtiden och att skjuta upp självtillfredsställelse -- än de som förblev i tropikernas förhållandevis variationslösa klimat. Följaktligen varierar raserna idag beträffande sin förmåga att bygga och upprätthålla ett civiliserat samhälle, och mer allmänt i sin förmåga att medvetet bistå Naturen i hennes evolutionära uppgift.

Vidare kan individerna inom en ras indelas utifrån sina enskilda utvecklingsnivåer på samma sätt som de olika raserna. En del är mer förmögna att förstå världen omkring sig än andra; en del är kreativare; en del har större självdisciplin eller starkare vilja; en del har en högre utvecklad ansvarskänsla. I ett välordnat samhälle kommer dessa skillnader att avspeglas i olika samhällsmedlemmars olika grad av inflytande eller kontroll över samhällets utveckling i enlighet med deras varierande individuella kvaliteter.

I motsats till vår åskådning finner vi egalitärernas, vilka tror att nivåskillnaderna mellan de olika rasernas civilisationer och skillnaderna mellan individernas sociala ställning i vårt samhälle uteslutande är beroende av omständigheterna och lätt kan förändras genom att förändra omständigheterna: det vill säga att nivån på civilisationen i det svarta Afrika kan lyftas upp till den europeiska nivån och upprätthållas där genom att tillhandahålla ekonomiskt och tekniskt bistånd för att kompensera för historiska "orättvisor", som exempelvis kolonisationen; och att varje individ kan inta vilken ställning som helst i samhället om han erbjuds vissa "förmåner", som exempelvis bra skolor och en god hemmiljö. Skillnader i färdigheter, levnadsstandard och graden av socialt inflytande, bland raser och bland individer, är därför orättvisa och borde avskaffas, enligt egalitärerna.

En hierarkisk ansvarsordning
I egenskap av individer medvetna om vår egen natur och vårt förhållande till resten av världen har vi en oundviklig hierarki av förpliktelser och ansvar.

Till att börja med är vi förpliktigade gentemot Naturen som vi är en del av, att ta del så effektivt vi kan i hennes eviga sökande efter högre utvecklingsnivåer, högre livsformer.

Denna förpliktelse har erkänts och uttryckts av våra poeter och filosofer under hela vår historia. Friedrich Nietzsche förklarade för oss att vårt största ansvar är att hjälpa till att förbereda världen på ankomsten av ett slags högre stående människa. George Bernard Shaw skrev att det åligger oss att tjäna Livets kraft i dess strävan efter att förstå sig själv mer till fullo; det vill säga att uppnå högre medvetandeformer.

För det andra har vi en förpliktelse gentemot vår ras som ett kollektivt verktyg för framåtskridande. Naturen har förädlat och slipat de särskilda kvaliteter som förkroppsligats i den ariska rasen för att vi ska vara bättre rustade att fullfölja det uppdrag som anvisats oss. Trots att Naturen också utvecklat andra livsformer, inklusive andra människoraser, har vi en särskild förpliktelse gentemot vår egen ras: att tillförsäkra dess överlevnad, att garantera dess unika särdrag, att förbättra dess kvalitet.

För det tredje har vi en förpliktelse gentemot de medlemmar av vår ras som är mest medvetna om sina egna förpliktelser och mest aktiva i sin strävan att uppfylla dem. På så sätt existerar det ett vänskapsband mellan oss och dem som också arbetar för samma mål.

Slutligen har vi ett ansvar mot oss själva att vara de bästa och starkaste individer vi kan.
Vårt accepterande av denna ansvarsordning står i motsats till individualisternas attityd, som inte erkänner något ansvar gentemot någon utom sig själva; och till humanisternas, vilka undflyr sina rasliga ansvarsåtaganden.
Sammanfattning av vår tro

Vi kan sammanfatta ideologin som skisserats ovan med följande ord:
Vi betraktar oss själva som en del av Naturen, underordnad Naturens lagar. Vi erkänner de ojämlikheter som uppstår som naturliga konsekvenser av den evolutionära processen och som är nödvändiga för framåtskridande på livets alla områden. Vi accepterar vårt ansvar att som ariska män och kvinnor sträva efter vår ras upphöjelse i Livets tjänst, samt att vara de värdigaste redskapen för det syftet vi bara kan.

NATIONAL ALLIANCE MÅL
Våra mål följer av denna världsåskådning, och liksom den är de evolutionära. Det innebär att våra mål inför nästa decennium är steg på vägen till våra mål inför nästa kvartsårhundrade, som i sin tur är steg på vägen till de saker vi vill uppnå om ett århundrade, och så vidare. Det kan te sig orealistiskt att vi skulle beskriva i detalj vad för slags värld vi siktar mot om ett millennium eller ens ett århundrade, för även om vi känner till de principer som måste styra denna värld så kan vi inte vara helt säkra på hur de kommer att förverkligas. Vi är inte hänvisade till endast försynen, då vi förväntar oss att lära av våra erfarenheter och i enlighet därmed anpassa de sätt på vilka vi implementerar våra principer.

Inte desto mindre är det nyttigt att ha en konkret bild redan nu av den värld vi strävar efter, även om vi förstår att den bilden kommer att utvecklas och dess detaljer förändras. Om vi betraktar den värld som vi vill smida av ruinerna från den nuvarande världen, så skulle vi kunna fästa våra blickar på saker och ting som vi skulle vilja göra dem om ett kvarts århundrade efter att våra fiender övervunnits, revolutionens kamp bedarrat och de själsliga och materiella spillrorna från denna era röjts undan. Då kommer vi att åtminstone schematiskt kunna beskriva vissa nödvändiga egenskaper som den nya världen måste ha. De är i korthet:
Vitt livsutrymme

Under själsligt hälsosammare tider lade våra förfäder under sig de delar av världen vars klimat och terräng passade för vår ras: i synnerhet hela Europa och Amerikas tempererade zoner, för att inte nämna Australien och Afrikas sydspets. Detta var vårt levnadsområde och vårt fortplantningsområde, och måste så bli åter. Efter att "mångkulturalismens" sjukdom, som förstör Amerika, Storbritannien och varje annan arisk nation i vilken den befrämjas, har sopats bort måste vi återfå ett rasrent område på jorden för den fortsatta utvecklingen av vårt folk. Vi måste ha vita skolor, vita bostadsområden och fritidsområden, vita arbetsplatser, vita bondgårdar och en vit landsbygd. Vi får inte inhysa några icke-vita på vårt livsutrymme, och vi måste ha fritt utrymme omkring oss för att kunna expandera.

Vi kommer att göra allt som krävs för att uppnå detta vita livsutrymme och hålla det vitt. Vi kommer inte att avskräckas av de följaktligen svårigheterna eller tillfälliga obehagen, eftersom vi inser att det är absolut nödvändigt för vår rasliga överlevnad. Den långsiktiga demografiska trenden mot en mörkare värld som det senaste århundradets katastrofala politik förorsakat måste inte bara stoppas; den måste vändas.
Ett ariskt samhälle

Vi måste få nya samhällen över hela den vita världen som är grundade på ariska värden och kompatibla med den ariska naturen. Vi behöver inte homogenisera den vita världen: det kommer att finnas utrymme för germanska samhällen, keltiska samhällen, slaviska samhällen, baltiska samhällen och så vidare, var och en med sina egna rötter, traditioner och språk. Vad vi måste få är emellertid en genomgripande utrensning av semitiska och andra icke-ariska värden och sedvänjor överallt. Vi måste åter en gång tillhandahålla det slags sociala och andliga omgivning i vilken vår egen natur kan komma till uttryck i musiken, i konsten och arkitekturen, i litteraturen, i filosofin och vetenskapen, i massmedia och i folkets livsstilar.
Image
I klartext betyder detta ett samhälle i vilket unga män och kvinnor träffas för att festa om med polkor eller valser, reel eller jiggar eller andra vita danser, men aldrig för att gunga med i eller sprattla till negroid jazz eller rockrytm. Det betyder en populärmusik utan Barry Manilow och konstgallerier utan Marc Chagall. Det betyder filmer i vilka förekomsten av icke-vita ansikten på duken är ett givet tecken på att vad som visas är antingen arkiverade journalfilmer eller ett historiskt drama om den gamla onda tiden. Det betyder bostadsområden, skolor, arbetslag och universitet i vilka det råder en känsla av släkt- och kamratskap, av ett gemensamt arv och ett gemensamt livsöde. Det betyder en känsla av att höra hemma, som i sin tur skapar en känsla av ansvar och bidrar till en moralisk kompass så att folket än en gång kommer att veta instinktivt vad som är sunt och naturligt och vad som är degenererat och främmande. Det betyder andliga känslostämningar sprungna ur själen, obehindrade av vidskepelser eller dogmatik, fritt svävande i sfärer långt ovan dagens prästerliga och kyrkobundna andlighet.

En ansvarsfull regering

Vi måste få en regering som är helt engagerad i vår ras tjänst och oberoende av allt icke-ariskt inflytande. Det måste vara en regering vägledd av fasta principer, ändock i stånd att svara på utmaningar och tillfälligheter på ett flexibelt sätt. Den måste vara strukturerad och organiserad på ett sätt som anpassats för dess syfte att trygga och avancera rasen, och den måste vara så immun mot korruption och omstörtning som mänsklig begåvning kan göra den.

I Amerika har vi haft rikliga erfarenheter av två regeringstendenser. Under den amerikanska republikens i stort sett första århundrade hade vi en regering som i stor utsträckning förkroppsligade principen att den bästa regeringen är den minsta regeringen, vilket återspeglade den allmänna misstron mot regeringar, något som delades av många av den amerikanska konstitutionens utformare. Regeringen ombesörjde nationens försvar, postgång och ett antal andra funktioner, mer eller mindre behjälpliga eller nödvändiga för nationens välordnade existens, men den ingrep förhållandevis lite i medborgarnas liv och lät de flesta av dem ta vara på sina personliga behov på det sätt de föredrog.

I och med massdemokratins tillväxt (avskaffandet av kravet på erlagd kapitationsskatt och andra villkor för de röstberättigade, införandet av rösträtt för kvinnor och icke-vita), stegringen av massmedians inflytande på den allmänna opinionen och judarnas gradvisa övertagande av kontrollen över massmedia, omvandlades den amerikanska regeringen gradvist till det ondskefulla monster den är idag: den farligaste och mest destruktiva enskilda fiende vår ras någonsin stått inför.

Många patrioter ser längtansfullt tillbaka på regeringen såsom den såg ut i sin första fas när den var mindre demokratisk och mindre inkräktande på medborgarnas privatliv. Kanske kommer det att komma en tid då vi åter igen kan unna oss en minimal regering, men denna tid ligger i en avlägsen framtid. Faktum är att vi behöver en stark, centraliserad regering som omfattar flera kontinenter för att koordinera åtskilliga viktiga uppgifter under den vita världens första årtionden: det här landets rasliga befrielse, utrensningen av rasligt destruktiva institutioner och omorganiserandet av samhället på nya grunder.

Den centrala uppgiften för en ny regering kommer att vara att vända de senaste årtusendenas rasligt kontraevolutionära utveckling och bibehålla den omvänd: ett långsiktigt program för arvshygien som inbegriper åtminstone Europas och Amerikas hela befolkningar. En sådan uppgift är nödvändigtvis inkräktande och kommer att fordra en storskalig organisation.

De strukturella detaljerna kring en ny regering är viktiga, men de är inte en principfråga. Man skulle till och med kunna tänka sig att få jobbet gjort om man fortsatte med massdemokratin genom att helt enkelt ersätta folket som kontrollerar massmedian med medlemmar från Alliansen, och kanske vore det ett förnuftigt förfaringssätt under en övergångsperiod. På lång sikt vill vi emellertid ha en ärlig regering, inte en som gömmer sig bakom den noggrant uttänkta illusionen att tiomiljontals röstberättigade är dess verkliga härskare. En regering av och för politiker är inte bara oerhört ineffektiv, utan förblir också allt för mottaglig för korruption och omstörtning, oavsett vem som kontrollerar organen för opinionsbildning.

Vi behöver en regering vars samtliga avdelningar befolkas av personer som noggrant utvalts och utbildats för sina ansvarsåtaganden, inte av folk som blott är lögnare med karisma. Vi behöver en regering av män och kvinnor som verkligen respekterar den regeringen, och vars attityd gentemot dess uppdrag i grund och botten är religiös: en regering mer snarlik en helig orden än någon annan sekulariserad regering av idag. Det vore nog inte för mycket att säga att den viktigaste enskilda institutionen i den regering som vi eftersträvar kommer att vara den som väljer, utbildar och prövar de personer som kommer att bli domare, lagstiftare och inta de verkställande posterna i regeringen: personer som kommer att vara mer snarlika sekulariserade präster i sitt beteende och sin attityd gentemot sitt arbete än dagens politiker och byråkrater. Den institution som förbereder dessa personer inför deras arbete måste vara omutlig och målmedveten, med våra principer inpräglade i dess läromästares själar.

Ett nytt utbildningssystem
Ett tillbörligt utbildningssystem tjänar tre syften: det traderar ett folks kulturella, intellektuella och andliga arv från generation till generation; det lär ut färdigheter och tekniker; och det vägleder individernas karaktärsdaning från barndomen till ålderdomen. Det första syftet tjänas genom undervisning om fakta och tankar: språk, historia, vetenskap, etik och så vidare.

Det andra syftet tjänas genom att barnet eller den unge vuxne lärs hur man utför saker som kommer vara användbara för honom själv och/eller samhället: hur man spelar musikinstrument, hur man svetsar, hur man sköter ett företag, hur man skriver maskin, hur man reparerar motorfordon, hur man strider med eller utan vapen, hur man tecknar, hur man simmar, hur man uppfostrar barn, hur man odlar livsmedel, hur man bygger ett hus.

Det tredje syftet tjänas genom utmaning, prövning och betingning: genom att tvinga barnet att utöva sin vilja, att disciplinera sig själv, att uthärda obehag, att smida planer och genomdriva dem, att övervinna rädsla, att ta ansvar, att vara sanningsenlig och i största allmänhet utveckla och stärka de karaktärsdrag som värderas av ett sunt ariskt samhälle.

Det rådande utbildningsväsendet i Amerika försummar det tredje syftet fullkomligt och uppfyller de första två ganska dåligt till och med i de lyckligt lottade områden som ännu inte belastats med ett väsentligt "mångkulturellt" element. Den viktigaste orsaken till dess bristfälliga funktion är att det har förlorat sin förståelse för högre syften. För att tradera ett folks kulturella, intellektuella och spirituella arv måste det först känna till svaret på frågan: Vilket folks arv? Idag är en dylik fråga Politiskt Inkorrekt och därför inte gångbar.
Till och med för ett århundrade sedan, innan det blev Politiskt Inkorrekt att inse att det arv som ska föras vidare är europeiskt, saknades det djupare mening. Skälet till att föra det europeiska arvet vidare är inte bara att hjälpa unga människor att kvalificera till högre avlönade anställningar eller bli bättre middagsbordskonversatörer. Det är för att väcka till liv en medvetenhet om vad det innebär att vara europé -- ett rasmedvetande -- och därigenom göra raspatrioter av dem. Fakta och föreställningar har en andlig komponent, och denna komponent måste framhävas i utbildningsprocessen.

Det kommer bestämt att förekomma specialisering utifrån kön och yrkesval beträffande utbildningens andra område, och specialisering utifrån kön beträffande det tredje. Till och med på det första området kommer barnen otvivelaktigt att åtskiljas utifrån förmåga: varje barn behöver inte lära sig grekiska och latin och alla små detaljer för att uppnå en känslouppfattning av sin ras och dess egenheter. Inte desto mindre bör ett lämpligt utbildningsväsende tillhandahålla en gemensam kunskapsbas och förståelse som delas av alla, så att varje medlem av samhället besitter en fullt utvecklad känsla av folkgemenskap. Pojken som siktar på att bli maskinist bör läsa Homeros, åtminstone i översättning, och pojken som planerar att bli litteraturlärare bör förstå vad det innebär att vara en duglig svetsare, åtminstone såtillvida att han prövat på det.

Det är emellertid genom att uppnå det tredje syftet som ett nytt utbildningsväsende kommer skänka sitt största bidrag till ett ariskt samhälle. Utbildning som bekymrar sig om hela personens utveckling och koncentrerar sig starkt på karaktärsdaning såväl som att förläna kunskap eller lära ut färdigheter, daterar sig till det antika Grekland, och den åtnjöt en allt för kortlivad renässans tidigare under det här århundradet i det nationalsocialistiska Tyskland innan den olagligförklarades av släpphänthetens förespråkare. Idag präglar släpphäntheten hela den ariska världen. "Utbildning" är något som äger rum endast i speciellt avsedda byggnader under några få timmar vissa föreskrivna dagar under förhållanden som närmar sig kaos. Både på insidan och utsidan av dessa byggnader är disciplinen minimal. Barnen växer upp i en värld utan prestationsnormer, utan klara riktlinjer för uppförande, utan någon stark auktoritetskälla. Vi ser resultaten av detta system överallt omkring oss: allt för många svaga och obeslutsamma män och för många okvinnliga kvinnor; en allmän avsaknad av meningsfulla mål och självförtroende; en njutningslysten befolkning utan självdisciplin eller inre styrka som rastlöst söker efter "lycka".

Genom att försäkra att varje barn av vår ras växer upp till den starkaste, dugligaste, ansvarsfullaste och mest medvetna framtida medborgare hans gener tillåter, kommer vi att vinna ett enormt försprång gentemot varje annan ras utan ett sådant utbildningsväsende.

En ekonomisk politik baserad på rasliga principer
Det finns två grundläggande kriterier som måste tillämpas vid bedömningen av varje regeringsingripande av ekonomisk natur. De är till att börja med det långsiktiga välståndet och framåtskridandet för rasen; och för det andra den mänskliga naturen. Det betyder med andra ord att när vi utvärderar en ekonomisk politik måste vi ställa oss själva två frågor: Kommer denna politik att i slutändan vara välgörande eller skadlig för vår ras kvalitet? Och ligger den i linje med vår mänskliga natur?

Vi ser först till de rasliga effekterna av en politik och insisterar att de måste vara positiva -- eller åtminstone inte negativa -- och sedan insisterar vi att politiken måste grunda sig på en klar och realistisk förståelse den mänskliga naturen för att vara praktiskt gångbar.

Vi kan förstå betydelsen av dessa två principer bättre om vi tittar kortfattat på två helt olika ekonomiska system, marxism och laissez-faire-kapitalism.

Marxistiska ekonomer har mänsklig lycka snarare än rasligt framåtskridande som sitt påstådda mål, och det grundas på antaganden som står i strid mot verkligheten och den mänskliga naturen. De tar sikte på att tillhandahålla materiell komfort åt alla i mer eller mindre samma utsträckning. De kan inte ens erkänna möjligheten till rasligt framåtskridande, eftersom det skulle antyda att vissa sorters män är medfött överlägsna andra och att vissa utvecklingslinjer är mer önskvärda än andra.

Huruvida man föredrar den marxistiska målsättningen om största möjliga lycka för största möjliga antal eller National Alliance målsättning om starkare, klokare och vackrare män och kvinnor, är en fråga om ens värderingar. Det var emellertid inte på dess uppsättning av värderingar som marxismen grundades, utan på dess vägran att erkänna det faktum att det råder mänskliga ojämlikheter samt erkänna den mänskliga naturens motivation. När människor inte tillåts att arbeta för sin egen förtjänst och befordran arbetar de inte väl; och när ett samhälles ledare inte uppnår sina poster genom sina egna förtjänster är det samhället sannolikt illa styrt.
I motsats till det marxistiska systemet erkänner vi behovet av att tillåta människor att konkurrera, att skörda frukterna av sitt eget arbete och att utöva ledarskap enligt deras visade förmåga. De kommer att arbeta hårdare och effektivare och kommer att rangordna sig själva utifrån sin förmåga. Resultatet kommer att bli ett starkare, bättre anfört och mer blomstrande samhälle. Det kommer naturligtvis att finnas de individer som inte kommer att arbeta eller vars naturliga förmågor är sådana att de inte kan konkurrera effektivt. Hellre än att följa den marxistiska vägen genom att bestjäla de framgångsrika för att belöna de framgångslösa, så måste vi vidtaga åtgärder för att försäkra att samhällets lägsta element inte förökar sig och blir talrikare i senare generationer.
Laissez-faire-kapitalismens system erbjuder en annan illustrativ kontrast. Under ett sådant system har samhället som helhet inga mål: det finns bara de individuella männens och kvinnornas mål. Det kapitalistiska systemet tillhandahåller likt vårt starka drivfjädrar åt individer: de starka, aggressiva och smarta avancerar och frodas, och de svaga, obeslutsamma och dumma förblir på botten. Ledare tenderar att vara dugliga -- åtminstone inom den kapitalistiska ekonomiska omgivningen med dess speciella förhållanden.

Utan en förenande grundsats faller emellertid ett kapitalistiskt samhälle lätt offer för särskilda inneboende svagheter. En av dessa svagheter är den instabilitet som leder till att de rikare blir rikare och de fattigare allt fattigare, inte enbart till följd av skillnader i förmåga utan till följd av att innehavet av kapital skänker ägaren ett enormt försprång i konkurrensen om mer kapital. När personlig vinning är den enda motivationsfaktorn i ett samhälle kan de som redan är rika arrangera saker och ting för att gynna sig själva: de kan köpa den lagstiftning de vill ha, och de kan rasera hot mot sin maktställning på sätt som kan vara destruktiva för samhällets välstånd som helhet. De kan hålla nere priserna på arbetskraft, begränsa hälsosam konkurrens inom samhället och exploatera miljön utan hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna.

Den alltför stela sociala stratifiering som följer av oinskränkt kapitalism kan leda till endemiska klassmotsättningar och till och med klasskrig. Den kan bromsa rasligt framåtskridande genom att göra förmågan att förvärva och förvalta kapital till den allenarådande överlevnadsegenskapen.

Vi behöver ett ekonomiskt system som till skillnad från marxismen tillåter individer att nå framgång i proportion till sin förmåga och energi, men som i motsats till kapitalismen inte låter dem företa socialt eller rasligt skadliga aktiviteter, såsom att hämma konkurrensen eller importera icke-vit arbetskraft. Vi behöver strukturera om vårt ekonomiska system så att det inte kan falla offer för kapitalismens instabilitet. Vi behöver upprätthålla social flexibilitet så att dugliga och energiska individer alltid har möjlighet att avancera. Vi behöver säkerställa att kapital i sig inte får möjlighet att förändra samhällets regler för att gynna sig själv. Sättet att uppnå och upprätthålla ett ekonomiskt system som tillgodoser dessa kriteria är att utforma och reglera systemet utifrån den högsta principen: all ekonomisk politiks yttersta målsättning är rasligt framåtskridande.

NATIONAL ALLIANCE PROGRAM
Vita män och kvinnor finner sig själva vara en krympande minoritet i världen; medan svarta och bruna befolkningar växer i allt snabbare takt är vita befolkningar nästan överallt i bästa fall statiska. Vidare förekommer det en ökande invandring av icke-vita till tidigare vita områden, vilket åtföljs av rasblandning i omfattande skala.

Om vi bara hade detta demografiska problem att ta itu med vore vår uppgift enkel. Vita regeringar har de nödvändiga medlen för att stoppa den icke-vita invandringen och deportera icke-vita befolkningar. Sådana åtgärder, tillsammans med ett tillbakadragande av ekonomiskt och tekniskt bistånd till de underutvecklade delarna av den icke-vita världen skulle medge naturliga drivkrafter att snabbt upphäva den icke-vita befolkningstillväxten. Icke-vita har inga möjligheter att motsätta sig sådana åtgärder, vare sig militärt eller på annat sätt.

Inte ens Amerikas mest degenererade storstadsbefolkningar som har blivit så fördärvade moraliskt och ideologiskt -- så acklimatiserade till jämlikhetsideologin och "mångkulturalismen" -- att allt vi kan hoppas att rädda från till och med de rasligt vita elementen bland dem är en utvald minoritet medan majoriteten förgås i det kaos som föregår den slutgiltiga upprensningen, kan bjuda något effektivt motstånd mot bestämda ageranden från regeringen.

Olyckligtvis har ingen vit regering kontrollerats av vita män med våra värden och vår ideologi sedan slutet av andra världskriget. Vita regeringar överallt är obotligt korrumperade, ledda av kollaboratörer med judarna. Ingen lösning på våra demografiska problem kan implementeras -- och därför kan ingen framtid för vår ras säkerställas -- förrän vi återvinner kontrollen över våra regeringar. Vårt program måste därför ha som ett av sina mål förvärvet av regeringsmakten. Utan detta kommer inget att ha någon egentlig mening på lång sikt.
Med regeringsmakten menar vi naturligtvis makten att formulera och genomföra all regeringspolitik. Det innebär ett storskaligt utbyte av de rådande maktstrukturerna: de lagstiftande församlingarna, domstolarna, officerskårerna inom polisen och militären samt massmedia.

Inget genom allmänna val utsett statsöverhuvud kan skänka oss denna makt; ingen president eller statsminister kan ens om han installerats under en militärkupp och understöddes av militärens högsta ledare, ensam stå emot de övriga maktfaktorerna i ett modernt vitt samhälles maktstruktur -- i synnerhet inte emot massmedias makt. För att den makt vi uppnår ska ha någon betydelse måste den vara total: det vill säga, den måste inkludera alla större komponenter i maktstrukturen.

Ingen fredlig resning av en militant grupp ur den vita befolkningen kan lyckas av sig själv, ej heller kan en våldsam resning, under vilken marscher och demonstrationer åtföljs av terrorism och gatuslagsmål, uppnå framgång -- så länge som maktstrukturens främsta komponenter förblir i händerna på våra fiender. Ingen modern vit stat kan störtas av en skrikande pöbel utanför maktens tillflyktsort; revolutionärerna måste redan ha etablerat ett tillräckligt starkt brohuvud inuti maktens boning innan deras anhängare utanför börjar skräna. Man kan dra parallellen till den så kallade "medborgarrättsrevolutionen" i Förenta staterna årtiondena efter andra världskriget, under vilka svarta satte städer i brand och marscherade i enorma, ofta våldsamma demonstrationer och fick sin vilja igenom. Bränderna och marscherandet skulle emellertid inte ha givit dem någonting om de inte redan hade haft sina sympatisörer djupt förankrade inom massmedia, de kristna kyrkorna, regeringsbyråkratin och de lagstiftande församlingarna och domstolarna i landet. I vårt fall är situationen omvänd, med maktstrukturens fästen i händerna på dem som hatar oss som mest.

Den maktställning vi eftersträvar kan inte uppnås genom bedrägeri eller falska förespeglingar, genom någon plan för gradvis infiltration och omstörtning, genom en plötslig kupp eller på något annat ytligt eller dåligt underbyggt sätt. Den kan bara uppnås genom att först bygga en solid revolutionär infrastruktur i stånd att underhålla revolutionär aktivitet på många fronter under flera års tid, och sedan bygga upp vår egen maktstruktur ovanpå denna infrastruktur, i vilken varje viktigare komponent i fiendens befintliga maktstruktur har sin analoga motsvarighet.

Vår maktstruktur försöker inte imitera den som vi vill ersätta, eller ens konkurrera med den i egentlig bemärkelse. Det vore till exempel dåraktigt att föreställa sig att vi skulle kunna bygga en revolutionär polisiär eller militär struktur som skulle kunna konkurrera effektivt med regeringens. Men vi kan bygga strukturer med vissa militära och polisiära funktioner som har som sin omedelbara uppgift att koordinera rekryteringen inom regeringens militära och polisiära organisationer. Deras senare uppgifter kan bli att tjäna som fullt förgrenade kadrer för att införliva och organisera de bästa mänskliga resurserna från regeringens sönderfallande militära och polisiära strukturer.

Inte ens vår massmedia kommer att försöka konkurrera med fiendens genom att sträva efter en större publik. Vår siktar bara på att nå hela den vita befolkningen med vårt budskap och bli fortlöpande tillgänglig för dem som är mottagliga. Vi förstår att den absolut största delen av den vita befolkningen är och kommer att förbli mer intresserad av åskådarsporter eller Star Trek än av vårt budskap, och vi kommer inte att försöka avvänja dem från sina nöjen. Bara i de allra sista faserna av den revolutionära utvecklingen kommer vi att konkurrera med judarna om den stora massans uppmärksamhet, men vid det laget kommer konkurrensen att ske på våra villkor. Vår massmedia kommer emellertid att slutligen utgöra det oumbärliga verktyget för att kommunicera med alla element av den vita befolkningen under en kritisk övergångsperiod mellan sammanbrottet för ett levnadssätt och införandet av ett annat. Ett lyckat övertagande av regeringsmakten kommer inte att vara möjligt utan detta verktyg.

Skeptikern eller den som inte kan föreställa sig saker och ting särskilt annorlunda än vad han är van vid, kommer att betrakta den enorma styrkeskillnaden mellan varje komponent i vår och fiendens maktstrukturer, och han kommer att tro att vårt mål att erövra regeringsmakten är ouppnåeligt -- och om det vore möjligt så skulle det bara vara genom att bygga en maktstruktur större och starkare än våra motståndares: att bygga en revolutionär armé med fler soldater än amerikanska armén; att uppföra TV-bolag med fler tittare än ABC, CBS och NBC; att bygga en politisk organisation i stånd att vinna fler röster än Demokraterna eller Republikanerna. Men detta är inte nödvändigt.

Det är inte nödvändigt av två skäl. För det första genomgår våra motståndares maktstruktur en snabb och degenerativ förändring. Det kan tyckas vara för mycket att påstå att regeringens maktstruktur i Förenta staterna förgör sig själv framför våra ögon, men dess patologier blir allt mer uppenbara för varje månad på många sätt: i de allt pråligare och mer och mer underhållningsmässiga politiska kampanjerna; i de allt vanligare avslöjandena om lagstiftarnas korruption, personliga laster och förakt för de lagar de stiftar; i regeringens uppenbara och ökande rädsla för sina egna medborgare; och framför allt, i regeringens förlorade vilja att ta itu med problem som kräver starka, avgörande och kanske impopulära lösningar. Den förlorar sin moraliska auktoritet och sin trovärdighet hos det folk den regerar över; färre och färre betraktar sin regering som något mer än en kostsam plåga, vilket antyds av det växande antal som helt enkelt slutat att rösta. De polisiära och militära strukturerna utövar fortfarande en avsevärd fysisk makt, till stor del baserad på den moderna teknologin: datoriserade polisregister över oliktänkare, sofistikerad övervaknings- och avlyssningsutrustning, laserstyrda missiler, "smarta" vapen och liknande. Den mänskliga faktorns kvalitet inom deras styrkor sjunker emellertid snabbt. Det handlar inte bara om den "positiva särdiskrimineringens" förödelse beträffande de regeringsanställdas genomsnittliga kompetens eller förlusten av esprit de corps bland den återstående vita personalen: viktigare är det faktum att regeringens och militärens styrkor i mycket stor utsträckning har förlorat sin känsla av att vara moraliskt rättfärdigade. Det kan så vara att de fortfarande är övertygade om att de är tillräckligt starka för att påtvinga sina motståndare sin vilja, men de har inte längre den orubbliga övertygelsen att de representerar den rättfärdiga och rättvisa sidan; idealism har fått ge vika för karriärlystnad och cynism. På lång sikt kommer detta att visa sig vara en ödesdiger svaghet.

Till och med nyhets- och underhållningsmedia håller på att bli allt sårbarare trots sitt överväldigande inflytande över varje komponent i maktstrukturen och merparten av befolkningen. En växande andel av befolkningen betraktar media med misstänksamhet och genomskådar deras antivita snedvridning och deras destruktiva verkan på våra moraliska principer och kultur.

Det andra skälet till att vi inte behöver bygga en maktstruktur lika stor som motståndarens är att alla element i befolkningen som vi vill nå med vårt budskap blir allt mottagligare för det budskapet. Samtidigt håller den motsatta maktstrukturen på att förlora sina förkämpar. Regeringen och den judiska median kommer fortfarande att ha sin hårda kärna av supporters -- judar, feminister, en del homosexuella, en del kristna, den radikal-liberala Nya världsordningens entusiaster, de flesta federala och delstatliga byråkrater och andra som står med på regeringens eller medias avlöningslista -- men utanför dessa speciella kretsar har våra fiender mycket få verkliga vänner kvar, till och med bland deras förmånstagare. Svarta och mestiser, exempelvis, kan knappast betraktas som en ståndaktig skyddsvall åt regeringen trots den favorisering de åtnjutit. Den amerikanska befolkningen har till stor del blivit som den gamla romerska pöbeln, redo att hylla den regering som kan tillhandahålla bröd och skådespel, men samtidigt lika beredda att vända sig mot regeringen i samma ögonblick som tillförseln av dessa varor avbryts -- och aldrig beredda att försvara regeringen om det skulle krävas någon personlig uppoffring.

För att sammanfatta de föregående styckena: Tillståndet i Amerika är inte längre kvasistatisk såsom det var under merparten av 1970- och 1980-talen. Under denna tidigare tidsperiod kunde den judiska median hålla nästan hela allmänheten hypnotiserad genom att invagga dem i en falsk verklighetsuppfattning som ersättning för den verkliga världen omkring dem. Någon kunde klaga över att Amerika blev mörkare, fattigare och smutsigare. Media dränkte honom bara med en kör om "mångfaldens" värde, om "rasismens" fördärv, om den antågande Nya världsordningens välsignelser, och klagomålet ignorerades och glömdes av nästan alla. Nu har förfallet och desintegrationen accelererat; nu håller hypnosen på att släppa i takt med att verkligheten blir allt för bister för att ignorera. Den processen kommer att fortsätta att accelerera i framtiden. Fler och fler människor kommer att märka att kejsaren i själva verket är spritt språngande naken, till och med samtidigt som den judiska median fortsätter att lovprisa hans nya kläders skönhet och prakt och fördöma de oupplysta själar som vägrar att instämma.

Processen är instabil till sin natur, och inget som vårt folks fiender gör kan ändra på den. Deras maktstruktur kommer att fortsätta bli allt mer patologisk, om inte fysiskt svagare, i alla sina komponenter, och fler och fler medlemmar ur den vita allmänheten kommer att ta emot vårt budskap med välvilja. Ingen kan förutspå i detalj resultatet av denna instabila process efter att den når den punkt då vi blir i stånd att utöva ett betydande inflytande på dess fortsatta utveckling. Det står dock klart att vårt ansvar nu är att fortsätta att bygga en revolutionär infrastruktur med förmåga att understödja en alternativ maktstruktur som kan svara gynnsamt på all kommande utveckling.

En revolutionär infrastruktur är ansamlingen av personer och andra resurser organiserade för ändamålet att under en utdragen period företa hela skalan av aktiviteter som är nödvändiga för att uppnå de strategiska målsättningar som skisserats ovan. Till de nödvändiga aktiviteterna hör framställandet och spridandet av propaganda, rekrytering, finansiering, självförsvar och intern disciplin, underrättelseinsamling och bearbetning, planering och vägledning. Det är den fortlöpande intensifieringen, utvecklingen och expansionen av sådana aktiviteter som i sig kan leda fram till det slutgiltiga revolutionära målet.

AKTIVITETER BLAND NATIONAL ALLIANCE MEDLEMMAR
Medlemmarna av National Alliance deltar i alla aktiviteter som nämnts ovan, särskilt i rekryteringen och spridningen av National Alliance budskap till allmänheten. Den sistnämnda aktiviteten är möjlig tack vare National Alliance utveckling av flera media: ett radioprogram varje vecka, ett stort urval av ljud- och videoinspelningar, samt ett brett sortiment av tryckta publikationer.

Radiosändningar: National Alliance veckovisa radioprogram, American Dissident Voices, når vita människor över hela världen via kortvågsradio på flera olika tider och frekvenser. Därtill sänder ett antal AM-stationer i Förenta staterna programmet lokalt eller regionalt. Programmet vänder sig till en mer allmän publik än de flesta av National Alliance övriga media. Det når flera tusen personer varje vecka som vet att något är allvarligt fel i sättet deras värld styrs på, men som behöver hjälp att förstå detaljerna och begripa helheten så att de kan acceptera sin plikt att arbeta för en bättre framtid. Ett aktuellt sändningsschema för American Dissident Voices kan fås från National Vanguard Books.

Distribution av tryckt material: Medlemmar använder National Alliance tryckta material -- klistermärken och flygblad med fokus på enskilda frågor, serietidningar riktade till tonåringar, pamfletter och tidningar som riktar sig till mer seriösa läsare -- för att nå allmänheten. Genom att distribuera detta material på sina hemorter höjer de det allmänna medvetandet i viktiga frågor, tillhandahåller oumbärlig information som kan vara svårtillgänglig annorstädes, samt erbjuder intresserade personer en möjlighet att kontakta National Alliance. En del medlemmar distribuerar detta material opersonligt och anonymt, och andra distribuerar dem på ett sätt som erbjuder tillfälle att träffa mottagarna ansikte mot ansikte och engagera dem i konversation.

Brev, möten och andra aktiviteter: Många medlemmar ringer telefonsamtal till pratshower eller skriver brev till tidningsredaktörer som ett sätt att sprida National Alliance budskap. En del medlemmar bjuder in intresserade personer till sammankomster i sina hem och ställer in radion på American Dissident Voices eller spelar upp en inspelning av en tidigare sändning som ett sätt att låta sina gäster stifta bekantskap med National Alliance.
Rekrytering och uppbyggande: Många medlemmar deltar i processen att bygga upp National Alliance genom att direktrekrytera utvalda individer vars skolning, färdigheter eller talanger gör det möjligt för dem att öka Alliansens förmågor. På så sätt söker en medlem som befinner sig i ett universitetsfakultet efter andra fakultetsmedlemmar eller exceptionella studenter som är mottagliga för National Alliance budskap; en medlem som är affärsman söker tillfällen att sondera och rekrytera annat affärsfolk som han kommer i kontakt med; en medlem som tjänstgör i de väpnade styrkorna eller en polisiär enhet använder sitt dagliga samspel med yrkespersonal till att välja ut exceptionella individer som är mottagliga, och ger dem sedan tillfälle att tjäna sin ras samtidigt som de fullföljer sina militära eller polisiära funktioner.

NATIONAL ALLIANCE HISTORIK
National Alliance organiserades i februari 1974. Flera av dess första medlemmar kom från en annan organisation, National Youth Alliance, som hade grundats 1970 i Virginia av dr William Pierce, en ung fysikprofessor som givit upp sin utbildnings- och forskningskarriär vid Oregon State University för att hänge sig åt att tjäna sitt folk.

Trots att de två organisationernas ideologier var identiska hade medlemskapet i National Youth Alliance begränsats till personer under 30 år, och den gruppen koncentrerade sina aktiviteter till college- och universitetsområden. På så sätt innebar bildandet av National Alliance en breddning av National Youth Alliance rekryteringsunderlag till att omfatta vita människor i alla åldrar och yrken.

Eftersom det tidiga 1970-talet var en politiskt och socialt turbulent period, under vilken judar och andra -- ibland under skenet av motstånd mot vietnamkriget -- organiserade våldsamma demonstrationer på gatorna i Amerikas städer och manade till förintelsen av det vita samhället, intog National Youth Alliance en militant konfrontationssökande attityd för att bemöta denna nedbrytande aktivitet. Namnet på gruppens första tidskrift, tabloidtidningen ATTACK!, återspeglade denna attityd. Under denna tidiga period organiserade National Youth Alliance flera offentliga aktiviteter, inklusive gatudemonstrationer med plakat och flaggor som inte bara fördömde kommunisterna, judarna och andra erkända fiender till det vita Amerika, utan också regeringen som tolererade och till och med uppmuntrade dem. Olyckligtvis var vidden av National Youth Alliance offentliga aktiviteter för liten för att göra något betydande intryck på aktuella händelser, regeringspolitiken eller det allmänna medvetandet. Dessa aktiviteter ledde heller inte till någon större ökning av organisations styrka: många av dem som drogs till National Youth Alliance av den publicitet som dess aktiviteter föranledde hade bara en ytlig och kortsiktig motivation.

I och med att dr Pierce och hans medarbetare kom att mer fullt ut inse den omfattning och det tidsperspektiv som uppgiften de hade att ta itu med innebar, blev deras angreppsätt allt mer grundläggande. När National Alliance bildades 1974 hade den programmatiska tonvikten förskjutits från en ytlig konfrontation med vårt folks fiender till uppbyggandet av den nödvändiga organisatoriska grunden för en slutgiltig seger över dessa fiender. Samtidigt försköts rekryteringsinriktningen från kvantitet till kvalitet. I april 1978 ändrades namnet på National Alliance tidskrift från ATTACK! till National Vanguard. De röda rubrikerna och uppmaningarna till handling i publikationen ersattes av nyktra analyser av det politiska, sociala och rasliga tillståndet och av den uppgift vårt folk står inför.

Detta innebar inte att National Alliance mjukade upp eller mildrade sin attityd till kampen: i maj 1978 publicerades den första utgåvan av dr Pierce roman The Turner Diaries som tidigare hade gått som följetong i ATTACK! och som provocerat fram en orkan av reaktioner från regeringen och den kontrollerade median. Inte desto mindre förlänade hädanefter det mer djupgående och långsiktiga programmet en mognare och seriösare offentlig framtoning åt National Alliance.

Under 1978 organiserades Cosmotheist Community Church av en grupp medlemmar som var speciellt intresserade av de religiösa eller spirituella aspekterna på National Alliance arbete. Efter 1978 ökade medlemsskarans tillväxttakt avsevärt under flera år. Men vid 1983 hade emellertid reaganerans stagnation gjort sig gällande, och rekryteringen saktade av. Under resten av 1980-talet förekom en mindre tillbakagång bland medlemmarna, och Nationella huvudkontoret upplevde stora svårigheter att rekrytera administrativ personal av den kaliber som var nödvändig för att föra arbetet framåt. I augusti 1985 flyttade Nationella huvudkontoret från området kring Washington DC till en lantlig bergstrakt i West Virginia.

National Alliance publicerade sin andra bok 1980, medlemmen William Simpsons Which Way Western Man? Samma år gavs den andra utgåvan av The Turner Diaries ut. 1984 publicerades samlingsvolymen The Best of ATTACK! and National Vanguard Tabloid.

1987 omorganiserades National Alliance publicistverksamhet National Vanguard Books till en separat enhet. 1989 publicerades dr Pierce andra roman Hunter. 1991 publicerades medlemmen Randolph Calverhall's roman Serpent's Walk.

1991 började National Vanguard Books ge ut ljudkassetter. I december 1991 började National Alliance sända sitt budskap varje vecka över världen via kortvågsradio med sitt program American Dissident Voices. 1992 började även ett antal AM-stationer i Förenta staterna att sända American Dissident Voices.
1993 började National Vanguard Books använda serietidningar i fyrfärg som ett medium för att nå high schoolelever med National Alliance budskap. Samma år påbörjades arbetet med en videostudio för att kunna använda videomediet för budskapet.

1989 började klimatet för rekrytering att förändras. Vita amerikaner började inse i långt större antal än tidigare att deras land var på väg över randen till upplösning och fördärv och att politikerna i Washington var ovilliga och oförmögna att avvärja katastrofen. Folk blev mycket mottagligare för National Alliance budskap. Medlemsskaran slutade minska under mitten av 1989 och började åter att öka. Antalet medlemmar dubblerades under 1990-91 och åter igen 1992. Rekryteringstakten vid slutet av 1992 var 30 gånger vad den hade varit under tidiga 1989.

VARFÖR DU BÖR GÅ MED I NATIONAL ALLIANCE
Styrka i enighet: Som medlem i National Alliance kommer du att göra något åt vad som händer med din värld istället för att bara klaga över det. Du kommer att förena din styrka med många andra mäns och kvinnors med samma övertygelse och mål. Ensam kan du åstadkomma förhållandevis lite; i samarbete med andra kan du göra mycket starkare intryck på händelsernas gång omkring dig.
Vägledning för medlemmar: Genom att hålla dig informerad om andra medlemmars aktiviteter och pågående program via National Alliance interna publikationer får du både vägledning och vidare perspektiv på din egen aktivitet. Du kommer att kunna dra nytta av andra medlemmars erfarenheter och specialkunskaper istället för att förlita dig på enbart dina egna spekulationer.

Ge ditt liv mening: Ingenting i livet är mer tillfredsställande och utvecklande än att förpliktiga sig gentemot ett storslaget och opersonligt mål och sedan helga sina talanger och sin energi åt dess uppfyllelse. Som medlem i National Alliance kommer du att vara med om att forma framtiden och bestämma din ras livsöde. Genom att göra detta får du del av dess odödlighet.

En nödvändig uppgift: Utöver den personliga tillfredsställelsen och utvecklingen av att göra något som verkligen har betydelse och som får ditt liv att räknas, bör du gå med i National Alliance för att det är det rätta att göra. Varje vit person som kan se hotet mot vår ras framtid idag och som vägrar, vare sig det är på grund av feghet eller själviskhet, att försvara sitt folk förtjänar inte att få räknas till dem. National Alliance uppgift är en utomordentligt svår uppgift, men den är nödvändig, och detta bör vara det enda övervägandet för vilken man eller kvinna som helst med en fullt utvecklad ansvarskänsla.

KRAV FÖR MEDLEMSKAP
Lämplighet: Varje vit person (en icke-judisk person av uteslutande europeisk härkomst) som fyllt 18 år, har god karaktär, godtar National Alliance mål som sina och som är villig att stödja programmet som beskrivits häri kan ansöka om medlemskap.

Olämpliga personer: Ingen homosexuell eller bisexuell person, ingen person beroende av alkohol eller någon olaglig drog, ingen person som har en icke-vit äkta hälft eller vårdnaden om icke-vita personer, samt, utom under extraordinära omständigheter, ingen person för närvarande internerad i fängsligt förvar kan bli medlem. (National Alliance förespråkar ingen illegal aktivitet och förväntar sig att dess medlemmar själva uppför sig i enlighet därmed.)

Ansökningsförfarande: Den som är lämplig och önskar bli medlem i National Alliance bör fylla i ansökningsformuläret nedan fullständigt och posta det tillsammans med ansökningsavgiften på 15 dollar samt sin första månads medlemsdonation till adressen på formuläret. Varje ny medlem kommer att få en medlemsnål, en Medlemshandbok samt National Alliance interna medlemsbulletin varje månad. Medlemmar tillskickas även tidningen National Vanguard och andra publikationer när de publiceras. (Medlemsdonationer är frivilliga donationer till stöd för National Alliance arbete. De är inte betalningar för varor eller tjänster till medlemmens tillgodokommande.)

Anonymitet: Medlemmarnas anonymitet skyddas noggrant; allmänt gäller att ingen medlems namn publiceras eller avslöjas för någon annan utan medlemmens uttryckliga medgivande. Utöver detta kan en medlemsaspirant som oroar sig för att hans eller hennes välgång, säkerhet eller effektivitet som medlem kan komma att äventyras om det finns någon som helst möjlighet att hans eller hennes medlemskap i National Alliance avslöjas, förvärva sitt medlemskap under ett nom de guerre. En sådan aspirant bör använda sitt nom de guerre i ansökningsformuläret och i all sin korrespondens som har med National Alliance att göra. Hans medlemskort kommer att utfärdas med det namnet angivet, och han kommer att motta all post från National Alliance med det namnet som adressat. Inget register med hans verkliga namn kommer att upprätthållas. Det faller på aspirantens ansvar att försäkra att post adresserad till hans nom de guerre kommer att delas ut till honom av postverket och att vidtaga alla övriga åtgärder som krävs för att skydda sin anonymitet, som till exempel att betala sina medlemsdonationer kontant istället för via personliga checkar. National Alliance rekommenderar inte en aspirant att använda ett nom de guerre utan goda skäl. Organisationen kommer inte att betrakta den aspirant med välvilja som väljer ett lättsinnigt nom de guerre.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Icke konventionell propaganda

PostPosted by datorissten » Wed Aug 26, 2015 7:13 pm

Närkrigande
-registrera på dejtingsida som kvinna med fin bild, rekommenderar happypancake.
-använd slumpchatten omegle och skriv att du är kvinna(mellan 15 och 25 är lämpligt).
-gå in på nyhetssidor som fortfarande tillåter kommentering och länka, man kan använda tinyurl.com för att dölja vart länken går till(är ingen bra idé att länka direkt till ex nordfront.se), denna bloggen är politiskt neutral och verkar accepteras än så länge(även om de blir sura om man länkar för mycket till den).
Underhållningsindustrin
-lägg pengar på att utveckla spel med propaganda
-gör underhållningsfilmer med rasidiologiska budskap.
-gärna lite program med rasbiologi(ex lopex tonight).

Det är viktigt att propagandan anpassas efter de som skall läsa den, denna bloggen är alldeles för intellektuell för att passa ointelligenta människor, det gäller att vända sig till folks känslor och upprepa budskap om och om igen.

Det äe bara några procent som har intelligens nog för att förstå ens enklare resonemang och ännu färre vill lägga tid på att faktiskt läsa texter, därför kan inte massan vinnas över genom att prata/skriva utan vi måste göra som judarna och kombinera lättsam underhållning med ideologiska budskap.

Bra exempel är http://www.bestgore.com/ och https://hantisverige.wordpress.com/ (skämtblogg).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Grundläggande debattteknik

PostPosted by datorissten » Wed Aug 26, 2015 7:24 pm

1. Man måste styra in samtalet på det området där man har störst övertag och inte låta mot debattören styra detta.
2. det gäller att vara på offensiven och inte backa på något, man skall aldrig gå i försvarsställning och aldrig be om ursäkt, dock bör man också låta motståndaren göra bort sig genom att vara rabiat och inte kunna argumentera för sig.
3. man skall förbereda sig innan genom att leta upp fakta som är negativ till den andra och som hjälper än i debatten.
4. ta med bilder/liknande att visa upp under debatten när den andra pratar, man kan då lugnt ex visa upp iq-fördelning för olika raser medan motdebattören kommer med rabiata angrepp.
5. man bör vara försiktig med att angripa den specifika personen, bättre att angripa organisationen, om man ex debatterar med sossarna kan man säga "först var det fattiga ni tvångssteriliserade, nu vill ni utrota alla svenskar genom massinvandringen, Hitler framstår som en human person i jämförelse" (givetvis i talspråk).

Givetvis kommer de inte låta oss delta i debatter på jämna villkor då de bara skulle förlora, man får därför vara kreativ ex genom att ringa in till "ring p1" och sedan byta namnet man säger och nummer när man ringer in nästa gång. En teknik man kan använda är att säga att man skall prata om ett visst ämne(ex israel, sverigedemokraterna) och sedan glida in på känsliga ämnen senare när man väl debatterar live.
Folklorist wrote:
EliasAlucard wrote:Själv är jag som hardcore gamer nörd, starkt inspirerad av detta stenhårda, übermanliga citat: “Let's attack aggressively!” — Contra III

Ja, detta är något som Linder ofta förespråkat i sina skrifter, och det fungerar, vilket bevisats många gånger. Den italienske komikern Beppe Grillo är en hederlig och rättfram man som bland annat försvarat den hedervärde Mahmoud Ahmadinejad och fördömt Israels folkmord på palestinierna, och när han gav sig in i den italienska politiken så delade han ut kängor till alla de etablerade politikerna, högervridna och vänstervridna; han anklagade dem för att vara korrumperade skurkar som struntar i folket och endast arbetar för egen vinning (vilket är sant då många korruptionsskandaler drabbat både högern och vänstern), och han kallade dem rent av för "rövansikten" medan hans supportrar jublade. Resultatet? Grillo fick 25 procent av rösterna i det italienska valet år 2013, vilket är fantastiskt.

Och det är likadant med Gyllene gryning. När Ilias Kasidiaris "bitchslappade" den där äckliga kommunisthaggan (egentligen var det självförsvar då hon attackerade honom först) så trodde skurkarna att partiet skulle rasa samman, men istället blev det ännu populärare. Folk respekterar styrka, särskilt i kombination med rättfärdighet.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Saker att göra när vi tar makten

PostPosted by datorissten » Thu Aug 27, 2015 1:36 pm

1. vi inför en odemokratiskt högsta domstol som har sista ordet i hur lagarna formuleras, medlemmarna i domstolen utser sina egna efterträdare topic2.html#p24
2. hela poliskåren sparkas och man anställer mestadels nya människor och mycket sköts av egna medborgare.
3. bidrag till rasfrämlingar tas bort helt.
4. vi tar kontroll över all större media
5. stoppad finansiering till befintliga högskolor, subventioner kan ges till universitet som förmedlar en bra världsbild i våra ögon.
6. vi ser till att sponsra revolutioner i alla andra nordiska länder och sätter in militären om de behöver hjälp
7. en gemensam flagga för hela norden införs.
8. ett gemensamt pengasystem över alla nordiska länder och skatteunion, på sedlarna kommer det synas hjältar som varit med och genomfört revolutionen.
9. enorma resurser satsas på militären, större skattesänkningar får därför vänta.
10. vi ser till att elda igång revolutioner i USA, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, osv genom intensiv propaganda, räcker inte det så genomför vi militär intervention.
11. vi bildar ett område dit vi kan skicka alla oönskade som inte har hemländer de kan utvisas till.
12. upphovsrättslagstiftningen normaliseras mot övrig immaterialrätt vilket innebär att den kommer gälla i högst 25 år och kommer inte gälla programvara där källkoden inte är öppen.
13. rasblandning förbjuds inom våra gränser(straff: utvisning).
14. nu när vi inte längre hotas av krig kan vi satsa på infrastruktur. Motsvarande autobahn byggs i hela norden och ansluts till motsvarande i Tyskland, nej det är inte speciellt farligt med obegränsad hastighet http://auto.howstuffworks.com/autobahn2.htm
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Västmarxismen och kulturmarxismen

PostPosted by datorissten » Fri Aug 28, 2015 7:30 am

Många tror naivt att vi lever i ett fritt samhälle, låt oss nu titta på hur vi skiljer oss från kommunismen, vi utgår här ifrån det kommunistiska manifestets tio punkter http://www.criminalgovernment.com/docs/planks.html

1. all rätt att äga mark avskaffas och hyresintäkterna går till allmänna intressen
Vi har idag ett system där man visserligen kan äga mark, men staten kan beskatta den och beslagta den för att ex bygga väg, man är rättslös ifall någon vill ha gruvdrift och man kan inte själv bygga om sitt hus eller måla om det hur som helst(!).

2. en kraftigt progressiv skatteskala
Detta har vi i Sverige, man kan tvingas betala över 70% i skatt idag(moms, arbetsgivaravgifter, inkomstskatt). Skatten brukar i demokratier hamna någon stans emellan där staten får in max med pengar och 102% (efter ett tag börjar staten istället få in mindre pengar genom att höja skatten).

3. avskaffande av all arvsrätt

Här har man kompromissat, ett tag var det 30% arvsskatt och gåvoskatt men denna absurda politik har lyckligtvis tagits bort.

4. konfiskering av egendom från migranter och rebeller
Sker i viss utsträckning att man på olika sätt straffar politiskt obekväma ekonomiskt, kvalar dock inte riktigt in här.

5. ett centraliserat kreditväsende

Grattis alla rödingar, ni har redan vunnit här, totalt, alla länder. Centralbankssystemet har spridit sig likt cancer och har fört med sig elände överallt, leder alltid till att räntan går mot noll och att för mycket pengar skapas. Istället för kommunism har vi crony capitalism så att stora företag(läs: judiska) alltid har sitt på det torra medan mindre företag tillåts gå i konkurs.

6. centraliserad kommunikation och transport
Vi har redan väldigt centraliserad media, låt dig inte luras av att det finns olika aktörer i Sverige då dessa har nära exakt samma agenda(folkmord på vita). När det gäller sport verkar skatten på bensin gå mot oändligheten och kollektivtrafiken är helig(oavsett huruvida folk använder den eller ej).

7. utökning av fabriker ägda av staten
Verkar inte som om detta har skett i så stor utsträckning, staten vill bara ha skatteintäkter, inte problemen det medför att driva verksamhet. Jag personligen kan tänka mig statlig produktion om de styrande har kompetens för ändamålet(oftast inte fallet).

8. Lika ansvar för alla när det gäller arbete. Etablering av industriella arméer, särskilt för jordbruket
Aningen märklig punkt minst sagt.

9. Kombination av jordbruks- och industridriften, gradvis avskaffande av distinktionen mellan stad och land, med en mer jämn fördelning av befolkningen över hela landet.
Ex på saker staten inte bör försöka lösa, lämna över till marknaden och ha låga skatter så blir det hela bra.

10. fri utbildning åt alla barn, avskaffande av barnarbete och kombinering av utbildning och industri
Grattis, ni lyckades. Centraliserad utbildning har misslyckats världen över men gillas av politiker som vill indoktrinera barn från ung ålder. Jag kan tänka mig obligatoriskt 7-årig grundskola för att barnen skall få viktiga kunskaper och att alla skall kunna förstå viktig matte(är viktigt för att fungerande samhälle).

När det visade sig att folk inte köpte kommunisternas propaganda kring klasskamp så övergick taktiken till att istället försöka påverka kulturen och det är här kulturmarxismen kommer in http://sv.metapedia.org/w/Kulturmarxism där man istället tillämpar marxistisk analys när det gäller kultur vilket har lyckats etablera sig betydligt bättre.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Decentraliserat motstånd.

PostPosted by datorissten » Fri Aug 28, 2015 9:05 am

Blev tidigare kontaktad av en märklig individ, hen påstod sig vara rekryteringsledare för en organisation som i sin tur kontrollerade SDU, NU, SMR(några bevis att de faktiskt kontrollerade dessa organisationer presenterades aldrig). Vi diskuterade länge och personen föreslog till slut att vi skulle göra ett experiment att chatta med några personen och se om man kunde omvända dem, jag tappade tålamodet med en och sedan skrev personen att jag inte hade klarat deras test.

Problemet med hemliga organisationer är att motståndet blir mycket begränsat, man måste ha en hård selektionsprocess där många som hade kunnat vara användbara inte kommer till användning för att de inte passar in i organisationen.

Jag har blivit allt mer övertygad om att decentraliserat motstånd är vägen framåt http://www.louisbeam.com/leaderless.htm3

Att försöka bygga upp en elitorganisation fungerar inte, de som vi behöver kommer inte orka lägga tid på de tester som behövs för att sortera bort de som inte är lämpade.
nitram wrote:Attans osis det där. Tänk vad enkelt segern hade varit vår om eliten bara hade orkat med dina tester! Tur att vi genom ditt skarpsinne nu än en gång kan ändra riktning och irra vidare mot den slutgiltiga lösningen

Även om man magiskt hade kunnat ta reda på vilka som är mest lämpade så hade det ändå aldrig fungerat vidare bra, jag hade inte accepterat dig som ledare och du hade inte accepterat mig som ledare(troligtvis iallafall).

Min lösning blir därför att istället bygga upp nätverk av personer där vårat mål är ungefär samma, det blir alltså upp till var och än att bestämma vilka man anser vara lämpade, man bestämmer träff i verkligheten med de som man vill träffa och arbetar i övrigt oberoende av varandra.

Dvs inga medlemsregister, inga medlemskort, inga formella medlemskrav, vi är bara vänner och om någon skulle göra en Breivik så kan inte vi hjälpa det, han var bara än vän(naturligtvis uppmanar jag inte till något olagligt, vi ska hoppas att den korkade massan magiskt börjar rösta rätt och att våra fiender bara ger upp).

Några kanske startar eget företag, andra driver alternativ media, man gynnar varandra och det finns ingen ledare.

nitram wrote:Det är nog radikala strategier som kommer som en blixt från klar himmel för många av oss och kräver lite mer reflekterande innan någon skrider till verket. För det är verkligen viktigt att detta blir rätt från början och att inget går fel. William Pierce pratade om vikten av att göra rätt och inte vara en skinnskalle i ett avsnitt den 14 augusti 1993

Pierce förväntade sig att de bättre inom rasen skulle gå med i hans organisation ifall deras budskap var tillräckligt bra, med facit i hand misslyckades detta. Pierce har nått väldigt många via sin propaganda men ytterst få valde att arbeta inom hans organisation, ofta kan man arbeta effektivare utanför organisationer då detta brukar innebära mycket mer frihet.

Kommunistisk centralstyrning fungerar sällan vidare bra och detta gäller även organisationer. Den korkade massan behöver styras uppifrån men de bättre inom vårt folk behöver inte den typen av styrning, de inser själva vad som behöver göras.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Valutaunioner och euron

PostPosted by datorissten » Fri Aug 28, 2015 9:11 am

Vi har haft valutaunioner i hundratals år, detta då vi använde metaller som betalningsmedel istället för papper, problematiken har istället uppstått när man har haft en väldigt interventionistisk ekonomisk politik över områden som har varit helt olika, ex förväntat sig att en kommunistiskt satt ränta skall passa alla länder. Om man har ett marxistiskt centralbankssystem så behöver detta givetvis begränsas till ett eller ett fåtal länder. Anledningen till att många människor i Sydeuropa gillar euron är just pga att deras styrande inte kan 'lösa' alla problem genom att trycka mer pengar när de inte har sin egen valuta.

problemet med euron är att länderna fortfarande kan utöka pengamängden genom att sätta sig i skuld då statspapper inom euron liknar pengar bara att räntorna skiljer sig mellan olika länder(pga att vissa länder anses osäkra), istället borde de haft ett gemensamt insättningskonto(typ som riksbankens insättningskonto) öppet för allmänheten. Det som ofta händer ifall man har gemensam valuta är att det uppkommer handelsobalans, detta kommer även hända internt i ett land och kompenseras då genom fördelningspolitik.

http://www.mises.se/2015/08/18/ekonomis ... -grekland/ film1 film2

Jag vill se en gemensam valuta över hela norden där alla stater förbjuds sätta sig i skuld, istället kommer det finnas ett gemensamt nordiskt insättningskonto. Vidare behöver vi en statlig betalningsinfrastruktur som är säker så att folket inte blir beroende av privata banker. Jag tror absolut man bör ha flexibel penningmängd men ökningen bör inte överstiga 3% per år.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Varför vi inte bör enas

PostPosted by datorissten » Fri Aug 28, 2015 9:24 am

Många verkar vara av uppfattningen att den nationella rörelsen måste enas till varje pris, denna inställning är problematisk på flera sätt bland annat så läggs alla ägg i samma korg och det kommer inte längre finnas konkurrens mellan organisationer.
Image

Däremot bör organisationer som inte fungerar väl läggas ner och uppgå i konkurrerande organisationer, samtidigt så finns det fördelar med att det finns organisationer med olika ideologi att välja emellan. Nedläggningarna av SvP och nationaldemokraterna skedde mycket pga att ledningarna var inkompetenta och inte att det inte fanns efterfrågan på politiken, idag finns endast Nordiska Motståndsrörelsen kvar och dessa vill nu framställa sig som de som kommer vara den enande kraften(själv tror jag inte riktigt på det).

Om man bortser från den ideologiska biten så är det bra om det finns olika organisationer som arbetar på olika sätt, idag har vi nordisk ungdom som satsade på gatuaktioner och Facebook(givetvis blev deras Facebook-grupp raderad) och NMR som gör ett bra jobb med nordfront.se och gör en del gatuaktivism.

Ju mer en organisation växer desto högre blir kraven på ledningen då de måste styra över en större mängd människor och hantera större summor pengar. SvP fick in mycket pengar(1.3 miljoner i valfonden) men använde inte dessa på ett speciellt bra sätt, kort efter valnederlaget lades partiet ner trots att de innan hade fått mycket uppmärksamhet och medlemstillströmning. Jag personligen misstänker att även NMR kommer gå ett illa öde till mötes i framtiden och därför bör vi ha en organisation färdig ifall min intuition skulle visa sig stämma(ingen vet säkert).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Sverige har ingen rättssäkerhet

PostPosted by datorissten » Sat Aug 29, 2015 1:23 pm

Många tror felaktigt att Sverige är ett rättssamhälle. Verkligheten är en helt annan, det sitter inkompetenta politiker i tingsrätterna och även domare högre upp är politiskt tillsatta. Det är endast en jurist och 2-3 politiker som dömer i tingsrätter vilket innebär att det i många fall är rena lotteriet om man blir dömd eller inte. Det finns flera uppseendeväckande fall bland annat när en thepiratebay grundare dämdes för "medhjälp till medhjälp till upphovsrättsbrott" https://falkvinge.net/2010/11/26/tankar ... vrattsdom/

Det finns många exempel på absurda domar i de politiska domstolarna 0 1 2 3 4 5

Gummiparagrafer
Det finns flera exempel på otydliga lagar, två bra exempel är "hets mot folkgrupp" lagen och lagen om "sexuellt utnyttjande av minderårig". När lagar är otydliga så blir det möjligt för domstolarna(i sverige är de politiska) att göra godtyckliga bedömningar och det blir svårt för medborgare att veta huruvida de bryter mot lagen eller ej. Det är uppenbart att "hets mot folkgrupp" lagen främst används för att terrorisera framstående invandringskritiker men det händer att en del okända åker dit på det också http://www.friatider.se/skrev-neger-p-f ... ddstillsyn

I Sverige kan man likt många andra länder vi frihetsberövad(häktad) bara för att man är misstänkt för brott, sedan får man skadestånd om domaren och de inkompetenta politikerna som dömer kommer fram till att mab oskyldig. Sverige har internationellt blivit kritiserat för sina långa häktningstider.

Låt oss utgå ifrån att man aldrig blir ens tillräckligt misstänkt för ett brott för att bli frihetsberövad(häktad/fängslad/liknande) är man säker då?

Tvångsvård
Det där med välfärd har gått så långt att man inte alltid kan säga nej till statens "hjälp". Förutom att skolan är obligatorisk så kan socialkärringar ta barn från familjer bara vid misstanke om 'vanvård', om misstankarna visade sig vara grundlösa så får föräldrarna tillbaka barnen om de har tur. Det är emot grundläggande rättsliga principer att man ska kunna straffas pga misstanke men så är det att leva i ett extremsocialistiskt land https://www.youtube.com/watch?v=ZeZfTX6kTJU

I sovjet användes mentalsjukhus för att spärra in dissidenter(de ansågs vara psykiskt sjuka) idag har psykiatrin stor brist på resurser vilket innebär att risken för att man blir 'vårdad' mot sin vilja är relativt liten.

Värre är det med LVU, det är stora pengar i fosterhemsindustrin och de behöver ständigt nya barn för att det hela ska gå runt. Det är vidrigt att man kan bli tvångsvårdad via LVU tills dess att man är 21 men detta är givetvis för att socialkärringarna ska få mer makt, den övre gränsen borde vara högst 16 år.

Naturligtvis är det empatiskt vård som behövs och inte statligt tvång, vi som har lite empati kvar i kroppen blir äcklade av statens maktmissbruk. 6 7 8 9 10 11 12

Tvångsvård är värre än fängelse. Om man har ett fängelsestraff så är det tidsbegränsat och har getts pga ett riktigt brott. Man kan ha LVU enbart pga "socialt nedbrytande beteende" exempelvis att man vägrar gå i den svenska skitskolan. Dessutom innebär LVU att man riskerar att låsas in hos knarkare bara för att man sov över hos en kompis, i vissa fall accepterar socialen det och i andra fall så utdelar de grova straff för att visa vem som bestämmer.

Sverige är ett av de värsta länderna när det gäller föräldrars rätt till sina egna barn http://nkmr.org/docs/Report_to_the_Euro ... mittee.pdf övriga nordiska länder är tyvärr också väldigt rättsosäkra.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Att förstå intelligens

PostPosted by datorissten » Sat Aug 29, 2015 3:03 pm

Många tänker sig felaktigt att hög iq bara innebär att man får högt på iq-tester, detta är givetvis felaktigt. Att ha bra mentala färdigheter ger enorm fördel, tänkt dig Gustaf Fridolin mot Magnus Samuelson i en brottningsmatch, Samuelsson kan vinna enkelt oavsett hur mycket Gustav Fridolin tränar inför det och anstränger sig under matchen.

Teorin om multipla intelligenser stämmer delvis, hjärnan har många områden som kan vara olika välfungerande, dock kan man kompensera att en del av hjärnan fungerar sämre med att en annan fungerar bättre. Vi kan ta logisk intelligens och spatial(rumslig intelligens), man kan kompensera sämre logisk förmåga genom att kunna vara bra på att visualisera.

Likt datorer så kommer inte nödvändigtvis samma konfiguration alltid prestera bäst, datorer har också två olika enheter för beräkningar, CPU och GPU(grafikprocessor) där grafikprocessorn har bäst beräkningskraft men är svårare att nyttja till beräkningar. När jag analyserar komplexa mekanismer i samhället så är det genom visualisering och inte genom strikt logiskt resonemang, det kan ofta vara svårt att skriva ner mina slutsatser i text(det är nästan lättare via tal) men jag gör mitt bästa.

Vi människor har nästan alltid psykologiska blockeringar som ofta hindrar oss ifrån att tänka speciellt logiskt när det går emot våran ideologi/religion http://www.nordichardware.se/Andreas-Ga ... nboys.html

Män har inte bara mer spridd iq än kvinnor, snittet är också högre https://www.youtube.com/watch?v=YruxhWO8QSY forskning slm visar annat bygger på en studie som gjordes på underutvecklade pojkar och flickor.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Varför sekterism är bra

PostPosted by datorissten » Sun Aug 30, 2015 3:34 pm

Sekterism behövs för att hålla ihop en grupp, detta har man givetvis även sett via forskning.
Image
Man behöver något gemensamt att tro på, kan vara gudar eller politiska åsikter. SvP föll samman pga att medlemmarna fattade att skiten inte ledde någonstans, de var inte tillräckligt sekteristiska.

Det som verkar konstigt för utomstående är ofta helt normalt för sektmedlemmar https://www.youtube.com/watch?v=u6jjy4Ohxd8
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Re: VÄGEN TILL REVOLUTION

PostPosted by moove » Sun Aug 30, 2015 4:24 pm

efter att ha läst manifestet förstår jag vad som var viktigt med "uppdraget", framtidens socialister blev likviderade..
uh det var några år sedan men var det inte över hälften som var av annan härkomst, det blev inte mycket tjafs om detta.
utöya ett klassiskt socialistläger där många idag kända politiker varit på lägerskola.
cover up, false flag vad vet jag slutsatsen är ändå en massa döda socialister vilket jag inte gråter över.
fungerande socialism i all ära men inte idag, vi behöver en annan politik mycket behöver ändras utan flera år emellan, det måste ske nu, det är bråttom (personligen tror jag inte på en politisk lösning).

kanske tändes ett ljus av hopp nu när det talas om folkomröstning..

väpnad revolution är inte rätta vägen, men vi måste organisera oss nationellt, möta främlingars uppror med hårda metoder, revolution är fel ord motstånd skall det va..
moove
new member
new member
 
Posts: 2
Joined: Thu Aug 27, 2015 2:18 pm

Re: move

PostPosted by datorissten » Sun Aug 30, 2015 4:47 pm

moove wrote:kanske tändes ett ljus av hopp nu när det talas om folkomröstning, väpnad revolution är inte rätta vägen

Det kommer till 99% sannolikhet inte bli någon folkomröstning, och om den skulle inträffa så är den inte bindande. Väpnad revolution är absolut inte en bra väg att gå, i vilket fall måste vi få med oss en stor del av befolkningen. Det viktiga nu är att hålla på med propagandakrig, våld kan absolut vara till stor hjälp men endast våld fungerar inte. Det är dock bättre att vi tar makten via blodig revolution än att folkmordet på oss slutförs.

Ett intressant exempel är i Tyskland där folk har börjat bränna ner byggnader avsedda för flyktingboenden, sådana aktioner hjälper men är långt ifrån tillräckliga.

När det gäller Breivik så tyder inget på att det skulle vara falsk flagg eller liknande, den norska polisens urusla respons är vad man kan förvänta sig i en demokrati, folk förbjuds bära vapen för att försvara sig och polisen misslyckas grovt när den behövs som mest, detta är antagligen till vår fördel.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

den fredliga vägen

PostPosted by datorissten » Sun Sep 06, 2015 8:56 am

Det är uppenbart att invandringen ökar när SD ökar, det är uppenbart att invandringskritiska partier behöver minst 175 riksdagsplatser nästa val. Det är inte på något sätt bra att SD blir enda oppositionspartiet som blir representerade i riksdagen, istället behöver vi ha flera invandringskritiska partier representerade i riksdagen.

Steg1. nätverkande via forum och och nyhetssidor
Steg2. vi når folk med stora ekonomiska resurser eller lyckas själva som företagande
Steg3. vi bygger upp professionell alternativ media genom att kunna flytta pengar från vinstdrivande näringsverksamhet.
Steg4. en eller flera partier i sjuklövern infiltreras
Steg5. nationella+SD får minst 175 riksdagsplatser valet 2018, hur nationella får riksdagsplatserna spelar mindre roll. Helst bör inte SD få majoritet utan stöd från de nationella, därför bör vi sikta på åtminstone 30 riksdagsplatser vilket tyvärr lär bli svårt att komma upp i.

Det viktiga är propaganda, vi måste förr eller senare få med oss massorna, i dagsläget bör vi dock fokusera på att nå de som går att nå. Det är inte speciellt troligt att de styrande kommer tillåta att vi tar makten med fredliga metoder, ifall vi blir stoppade genom olagliga metoder så kommer betydligt fler att kunna acceptera väpnad revolution som lösning med allt sol det för med sig topic2-60.html#p81

För att komma in in riksdagen 2018 så är det nödvändigt att fokusera på frågor där man kan få med sig stora mängder väljare, vi kommer inte få över 4% genom att fokusera på rasfrågor och tredje riket, däremot kan vi förespråka skattesänkningar, nedläggning av bland annat arbetsförmedlingen inga bidrag till invandrare och skattesänkningar för barnfamiljer.

Det är ingen konservativ politik vi skall föra http://nationalvanguard.org/2010/09/why ... -cant-win/ då dessa ständigt är på defensiven och backar på punkt efter punkt, vi måste vara på offensiven och aldrig ta avstånd ifrån andra radikala lösningar.

Det gäller att hålla budskapet enkelt dvs att man skall göra det som är bäst för folket, sedan är det inte fel att folk granskar ex förintelsen™ men det är inget som vinner några val.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Ideologisk positionering

PostPosted by datorissten » Fri Sep 11, 2015 1:29 pm

En radikal politik är något som är direkt nödvändigt men är svårt att få acceptans för i val. Det kommer bli direkt nödvändigt att inte berätta i detalj allt man behöver göra för att få makten. Min syn är att man bör fokusera på vad man vill uppnå(en bra genetisk och kulturell utveckling bland folket) och att vi måste vara tydliga med att vi är emot demokratin och för att de mest lämpade skall styra enligt topic2.html#p24

Det gäller att utgå ifrån ett enkelt budskap dvs värna om etniciteten/rasen(värdet minskar exponentiellt med det genetiska avståndet) och utifrån detta utforma sin politik, i vissa sammanhang är det klokt att berätta om dessa slutsatser medan det i andra fall är klokast att fokusera på målet.

Media vill gärna göra ideologier mer extrema än vad de är för att motverka att alternativ som folket skulle vara beredda att stödja ifrån att etablera sig. SD har utmålats som mycket värre är vilket har lett till att färre antal blir beredda att stödja partiet, detta innebär också att de mer radikala kommer välja SD istället för ett verkligt nationellt alternativ(drabbade SvP).

Min lösning består av att partiets verkliga ideologi skall vara i botten av den ideologiska cirkeln, då kan inte media göra det radikalare än vad det är, vi bör också attackera SD pga att de är för mesiga(detta gynnar både oss och sverigedemokraterna).

Det är inte strategiskt att lyfta fram hitler för mycket pga att hans verkliga politik var för mjuk samtidigt som han förknippas med en mycket extrem och destruktiv politik, att hålla på med överdrivet hitlerhyllande och liknande kommer givetvis att attrahera foll men knappast de man behöver till kampen.

Tanken är att media skall anklaga oss för att vara hemska, det vi inte skriver i våra program kommer media att tolka in, vi bör inte förneka dessa angrepp utan istället attackera tillbaka. Om vi däremot själva hade varit ärliga likt William Pierce så hade vi hamnat i fängelse och media hade ignorerat oss(NMR behandlas lite åt det hållet).

Följande saker bör vi vara tydliga med
-vi gör det bästa för våran ras/etnicitet.
-demokrati är dåligt
-vi vill sänka skatten för barnfamiljer.
-vi vill ha mycket frihet åt våra medborgare.
-vi vill ha mer yttrandefrihet.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Den optimala maktfördelningen

PostPosted by datorissten » Mon Oct 05, 2015 8:34 am

Många tror felaktigt att det blir bäst ifall alla över en viss ålder får rösta, detta är ett mycket dåligt system av följande skäl

1. incitamentet för en enskild person att ta ett riktigt beslut i en politisk fråga är mycket litet.
2. snittintelligensen bland de röstberättigade blir alldeles för låg.

Om skulle välja ut 9 personer som fick den högsta dömande makten slumpvis bland befolkningen så skulle detta antagligen vara en förändring till det bättre, de utvalda kanske inte skulle bli de mest intelligenta men de skulle iallafall bli motiverade att göra det som är bäst bland folket.

En ointelligent blir beroende av att andra fattar beslut åt hen, idag har media den rollen men de som äger media idag har knappast en agenda som är bra för folket(snarare vad som är sämst för folket). Ju färre som delar på makten desto mer effektivt kan landet styras, det finns dock en stor risk förknippat med att ge all makt till ett fåtal personer, det är då viktigt att rätt personer har makten.

För att göra det enkelt tänker vi oss en styrelse med 15 medlemmar vilket vi har i mitt förslag över nytt styre topic2.html#p24 . Om styrelsen har 15 platser så innebär 8 platser majoritet, det som lär ske då är att personer som tillsammans har 8 platser bildar en styrande allians och att resten blir nära maktlösa, detta behöver inte vara dåligt men det är inte heller ett överlag optimalt system.

Min lösning är att utöver det jag kallar nordisk senat(15 platser) ha kompletterande råd där medlemmarna i dessa samt senatens medlemmar utser folk som får konstitutionell rösträtt, styrelseskicket(ex senatens sammansättning) kan då ändras genom att detta begärs av en medlem av senaten och att tillräckligt många bland de röstberättigande godkänner förslaget(marginalen som krävs kommer vara proportionellt mot hur stor del av senaten som senare motsätter sig förslaget).

En annan fördel med ett fåtal som har makten är att dessa skulle bli fria att själva söka fakta och hitta lösningar utan att oroa sig för social stigmatisering, ett fåtal slumpvis utvalda skulle antagligen inse sina egna begränsningar och därför förhoppningsvis vara vettiga att begränsa statens storlek utefter dess kompetens. Genom ett system där de styrande utser sina egna efterträdare så kan styren förhoppningsvis bliv bättre med tiden(överlag, det lär ibland gå åt fel håll).

Många framgångsrika företag har byggts upp av en ensam person och detta är ingen slump, det är helt enkelt effektivast att en ensam person har den högsta makten, därför kan det vara lämpligt att en person innehar minst 8 platser i senaten.
Image
ex på en ganska intressant maktfördelning, tyvärr är en majoritet numer döda så det är endast en teoretisk konstruktion(alla 15 syns inte).

Den optimala maktfördelningen beror på vilket mänskligt material man har att röra sig med, om man har en person som fattar rätt beslut i 100% av fallen så finns det inget att vinna med att begränsa denna personens makt, om vi däremot har 15 personer som fattar rätt beslut(oberoende av varandra) i 90% av fallen så bör dessa 15 bli senatorer(förutsatt att det inte finns mer lämpade personer).

Vi tar nu fallet där en person A fattar rätt beslut i 99% av fallen och 14 personer som fattar rätt beslut i 90% av fallen(slumpvis), vi kan då räkna ut att den optimala maktfördelningen är att person A innehar 2 platser och resterande en plats var(resulterar i att korrekt beslut i 99.998279% av fallen), detta är dock en teoretisk förenkling. I praktiken kommer antagligen personer i senaten påverka varandra i beslut och att de kommer ha liknande tankesätt och därför finns risken att många samtidigt fattar ett felaktigt beslut, därför är det antagligen bättre att person A innehar ex tre platser trots att det är sämre i denna enkla teoretiska modell(rätt beslut i 99.995333% av fallen).

Följande egenskaper bör senatens medlemmar ha
-de bör vara självständigt tänkande
-de bör ha kompletterande kompetens och olika synsätt(därför tog jag med Alex Linder i bilden högre upp).
-de bör vara mycket intelligenta och kunniga.

Många tror felaktigt att det nödvöndigtvis blir bättre ifall många personer delar på makten, man skall heller inte låta sig luras av den enkla teoretiska modellen jag använde ovan, i många frågor så har en väldigt stor del av folket fel och det är därför viktigt att de bästa bland folket sitter i senaten. Styret sätts på prov när det kommer till svåra frågor ex militära beslut, det finns många som menar att hitler bidrog till att axelmakterka förlorade, ifall makten hade delats mellan fler personer så hade man sluppit risken(finns även tecken på att Hitler led av parkinssons sjukdom).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Om att stoppa huvudet i sanden

PostPosted by datorissten » Fri Oct 09, 2015 4:48 pm

thobe wrote:vad najs vad ska man säga mot folk som sâger att det fattas källor etc för dina "teorier"?

Det finns gott om källor topic2.html#p15 sedan har vi http://erectuswalksamongst.us/ som i sin tur har många källor, det är bara en undanflykt för att de inte vill inse obekväma faktum ex om rasens betydelse.

Det behövs ingen forskning i rasbiologi för att konstatera att negrer tillhör en lägre stående art, william pierce förklarade det hela bra angående haiti https://www.youtube.com/watch?v=hmJLh3QCNgM

Min rekommendation är att du förklarar för dem att de reagerar känslomässigt pga att slutsatserna inte är speciellt trevliga, dvs att de sätter huvudet i sanden.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

unabombaren Ted Kaczynski

PostPosted by datorissten » Sat Oct 24, 2015 4:26 pm

Det är uppenbart att mycket av den moderna teknologin är direkt destruktivt, teknologi leder ofta till auktoritära och ofria samhällen då det möjliggör storskalig förödelse(massförstörelsevapen) övervakning och leder ofta till centralisering http://editions-hache.com/essais/pdf/kaczynski2.pdf

Historien kring Ted Kaczynski är tragisk, han var mycket intelligent men samtidigt socialt handikappad, det skrämmande med honom är dock hur mycket han har rätt i.

Han tar i sitt manifest upp det faktum att människor behöver ha meningsfulla uppgifter, i dagens moderna samhälle så överlever alla genom miniman ansträngning och folk söker istället efter materiellt överflöd, det hela har gått så illa att folk försummar det viktiga(familj, hälsa) till förmån för materiellt välstånd.

Teknik innebär samtidigt stora möjligheter, medan viss teknik kräver centralisering så fungerar annan teknik bäst decentraliserad. Exempel på decentraliserad teknik är dagens internet, min förhoppning är också att solpaneler skall bli såpass kostnadseffektiva att centraliserade elnät inte längre behövs.

I krig så är centraliserad teknik enkel att slå ut, vi i väst under väldigt många år levt i fred och därför inte behövt ta åtgärder för att skydda oss. Grunden till problemen är som alltid demokratin vilket hindrar de styrande ifrån att ta nödvändiga beslut, finns många exempel på moderna påfund vi klarar oss bättre utan exempelvis TV, facebook, p-piller, abort, psykofarmaka, pornografi.

Den uppfinningsrikedom som våran ras innehar har används mot oss, vi hade istället kunnat använda tekniken för att expandera våran ras och göra samhället bra för vita, istället trängs vi undan allt mer och vi blir allt färre medan rasfrämlingarna blir allt fler. Det är också uppenbart att teknikutveckling leder till svagare selektionstryck, kombinerat med socialism så leder det till en dysgenik mardröm och på sikt till att samhället förfaller och blir mer primitivt(då ökar istället selektionstrycket och svaga sorteras bort).

Ted Kaczynski använde terror(bombningar mot universitet mm) för att sprida sitt manifest, det var också spridandet av hans manifest som ledde till att han blev gripen eftersom hans bror kände igen hans sätt att formulera sig och anmälde honom till polisen(bra exempel på att man aldrig kan vara säker på sin anonymitet).
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Gyllene gryning ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

PostPosted by datorissten » Mon Feb 01, 2016 2:30 pm

Detta är ett parti som faktiskt har lyckats ta sig in i det grekiska parlamentet, det är också det enda partiet i Grekland som är någorlunda vettigt. Efter de initiala framgångarna så valde den grekiska regimen att fängsla ledande inom gyllene gryning vilket ledde till att partiet stagnerade.

Image

När jag läser deras program så tycker jag de verkar populistiska http://golden-dawn-international-newsro ... -dawn.html de vågar visserligen diskutera judefrågan mm men de brister när det gäller andra bitar.

Trots situationen i Grekland så fortsatta grekerna att rösta på förrädarpartierna, detta kan inte anses vara acceptabelt. Om man istället tittar på Ungern så ökade Jobbik från 18% till 20% trots att landet redan har nationalistiskt högerstyre. Det är knappast en slump att högernationalistiska partier lyckas medan vänsternationalistiska stagnerar eller lägger ner helt. Lärdomen ifrån Grekland är att det inte räcker med ekonomisk kris för att folk skall börja rösta någorlunda acceptabelt, det är många andra faktorer som är viktiga, i Spanien så växte istället vänsterpartier pga krisen.

Såväl jobbik, gyllene gryning och front national är populistiska i olika grad, exempel på ickepopulism är natall.com http://www.mightisright.net goyfire.com

Det är vanligt att nationella partier stagnerar efter att tidigare ha vuxit kraftigt, detta förklaras av att den stora delen av befolkningen inte är mottagliga för budskapet, ju radikalare partiet är desto tidigare stagnerar det. SD har fortsatt accelerera då de har stor potential(kan komma över 50%) medan NPD stagnerade på omkring 1%.

Det är mycket svårt att vinna över en större del av befolkningen, de flesta är mycket motvilliga till hårdare budskap. Många tror att ett radikalt parti kommer accelerera när det väl har fått fotfäste men erfarenheten är annorlunda, de som redan är övertygade kan vinna över en del av sina bekanta, men den stora delen vägrar ta till sig av informationen.

Gyllene gryning har enligt mig fokuserat för mycket på samhällets förlorare genom matutdelning till fattiga greker osv, om de hade vunnit över fler intellektuella och företagsamma individer hade de nog haft bättre möjlighet att genomföra faktisk förändring. Gyllene grynings partiledare Nikolaos Michaloliakos är matematiker vilket jag tror har bidragit till partiets framgång, tyvärr blev de också ganska beroende av honom som ledare vilket gjorde organisationen sårbar.


Last bumped by datorissten on Mon Feb 01, 2016 2:30 pm.
User avatar
datorissten
Site Admin
 
Posts: 236
Joined: Fri Aug 14, 2015 8:46 pm

Previous

Return to för kapitalism, sexism och darwinism

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest